สถิติ

307777
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
49
53
102
306799
12850
2574
307777

Your IP: 3.227.2.246
Server Time: 2020-01-20 14:20:26

ไวโอลิน


      แนวการเรียนการสอน ไวโอลิน ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาไปกว่ายุคก่อนๆ มาก แต่เดิมจะใช้การเรียนการสอนในแบบ Traditional ซึ่งผู้เรียนต้องมีความอดทน ใช้ความพยายามทั้งร่างกายและจิตใจ สูง มีความมุ่งมั่น กว่าจะเห็นผลก็ต้องใช้เวลานาน มีเป็นจำนวนไม่น้อยที่ท้อถอยเลิกฝึกไปเสียก่อนที่จะ เล่นได้ และเป็นที่ทราบกันดีว่า ไวโอลิน นับเป็นเครื่องดนตรีที่ฝึกฝนได้ยากที่สุด นิดหนึ่งในบรรดาเครื่อง ดนตรี ในระยะหลังจึงมีผู้คิดค้นหลักสูตร วิธีการที่จะฝึกฝนเรียนรู้ในแนวใหม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับเด็กในวัยที่ยังอายุน้อย ระดับอนุบาล หรือประถมต้น

       ซึ่งก็คือแนวการเรียนการสอนแบบ Suzuki อันเป็นแนวการเรียนการสอนไวโอลินที่เป็นที่ยอมรับ กันในระดับนานาชาติ หลายสิบประเทศ ว่าเป็นแนวการเรียนที่เป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับพัฒนาการแต่ละ ระยะของเด็ก โดยมุ่ง เสริมสร้างให้เด็ก หรือเยาวชนมีทัศนะคติที่ดีต่อดนตรี สร้างความมั่นใจในการกล้า แสดงออก รวมทั้งการรู้จักปรับตัว ในการร่วมกิจกรรมทางดนตรี เป็นหมู่คณะ ปลูกฝังความรักในดนตรี

5

 

หลักสูตรแบ่งเป็น 3 ขั้นดังนี้

 

       1. ขั้นต้น เน้นการฟังดนตรี เพื่อสร้างรูปแบบของเสียงในลีลาจังหวะต่างๆ ความแตกต่างของ ระดับเสียง ความช้า เร็ว ดัง ค่อย การจับคันสี ลักษณะท่าทางที่ถูกต้อง การเล่นเข้ากับจังหวะ ตลอดจนการ ฝึกฝนเล่นเพลงในบทเรียนเล่มที่ 1 ทั้งหมด


       2. ขั้นกลาง เน้นการฟังดนตรีที่ซับซ้อนขึ้น ลักษณะจังหวะยากขึ้น ความแตกต่างของเสียงที่อยู่ บันไดเสียงต่างๆ กัน การเล่นด้วยการใช้เทคนิคคันสี แบบต่างๆ การปรับปรุงวิธีการเล่นเทคนิคการใช้คันสี เน้นการฟังดนตรีที่ซับซ้อนขึ้น ลักษณะจังหวะยากขึ้น ความแตกต่างของเสียงที่อยู่ใน ในบันไดเสียงต่างๆ กัน การเล่นด้วยการใช้เทคนิคคันสี แบบต่างๆ การปรับปรุงวิธีการเล่นเทคนิคการใช้ คันสีให้มีมาตรฐานสูง การสร้างคุณภาพเสียง การอ่านโน้ตสากลได้เข้าใจมากขึ้น รวมทั้งสร้างความรู้สึก เข้าใจในดนตรีที่ละเอียดขึ้นกว่าเดิม โดยฝึกฝนเพลงตามบทเรียน เล่ม 2 และ 3


       3. ขั้นสูง เน้นการฟังดนตรีมากขึ้น เน้นการอ่านโน้ต (Sight Reading) สร้างทักษะทางโสต ประสาทที่ละเอียดอ่อนขึ้น เรียนรู้เทคนิคการเล่นในตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป (Shifting , Changing Position) การสั่นนิ้ว (Vibrato) การฝึกฝนที่เข้มข้นขึ้น ใช้ความรับผิดชอบของผู้เรียนสูงขึ้น ฝึกฝนเพื่อ การบรรเลงเพลงที่ยากในระดับแสดง Concert เพลงคลาสสิค (ระดับที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย)

โรงเรียนดนตรี สิรญา : 33/1-2 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-313608-9